Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Orchestra Manager MK

Administratorem danych osobowych osoby, której dane dotyczą jest Marcin Klejdysz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Orchestra Manager Marcin Klejdysz z siedzibą w Sobolowie nr 172 (poczta: 32-742 Sobolów), posiadający numery REGON 120929846, NIP 868-164-95-26, adres korespondencyjny: ul. Blich 3/8, 31 502 Kraków.


CELE POLITYKI PRYWATNOŚCI

§1
Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu informowanie użytkowników o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane w związku z korzystaniem z witryny www.oab.com.pl i w jaki sposób będą wykorzystywane. Stanowi ponadto uzupełnienie instrumentów ochrony danych osobowych w ramach działalności Orchestra Managera MK, w tym Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w ramach działalności Orchestra Managera i Regulaminu korzystania z platformy INTRANETOAB.PL.


INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

§2

1. W ramach korzystania z witryny www.oab.com.pl Administrator uzyskuje następujące informacje o osobie, której dane dotyczą:
– adres IP,
– system operacyjny z którego osoba, której dane dotyczą korzysta,
– przeglądarce,
– rozdzielczości ekranu,
– informacje zgromadzone za pomocą plików cookie
– datę i godzinę wizyty,
– adres strony internetowej odwiedzonej bezpośrednio przed odwiedzeniem ww. strony.
2. Powyższe dane wykorzystywane są w celu dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika oraz generowania statystyk odwiedzin strony internetowej.

§3

1. Serwis stosuje dwa rodzaje plików cookies: pliki na czas sesji i stałe.
2. Pliki sesyjne mają charakter tymczasowy i są przechowywane do momentu opuszczenia strony www.oab.com.pl
3. Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika w zależności od ustawień przeglądarki użytkownika.
4. Użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki w celu zablokowania obsługi plików cookies. Może także każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu.
5. Opcje obsługi plików cookies zależne są od ustawień przeglądarki internetowej, które można sprawdzić w menu pomoc bądź bezpośrednio u producenta przeglądarki (np. na jego stronie internetowej).

§4
1. Korzystanie z plików cookies nie służy śledzeniu osób korzystających ze strony internetowej, a umożliwieniu funkcjonalności działania witryny www.oab.com.pl .
2. Administrator nie zbiera przy tym informacji mogących identyfikować osoby odwiedzające witrynę.
3. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies nie są przekazywane podmiotom trzecim, służą wyłącznie do celów związanych z administrowaniem serwisem.


PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

§5

Prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych

1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. W celu uzyskania tych informacji kieruje do Administratora zapytanie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie pisemnej na adres Administratora do korespondencji.
2. Administrator obowiązany jest udzielić odpowiedzi na zapytanie, a jeżeli przetwarzanie danych osobowych ma miejsce, także udzielić dostępu do danych oraz wskazać następujące informacje:
a) cele przetwarzania;
b) kategorie odnośnych danych osobowych;
c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
e) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
f) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
3. Administrator udzielając informacji, o których mowa w ust. 2 informuje osobę, której dane dotyczą o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, bezpłatną kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Kopia danych jest przekazana osobie, której dane dotyczą na nośniku wskazanym przez tą osobę.
5. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator może pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom wykonania kopii.
6. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zażąda inaczej, informacji udziela się również drogą elektroniczną.
7. Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 4, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.


§6
Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych z uwzględnieniem celów przetwarzania, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
3. Żądania, o których mowa w ust. 1 i 2 osoba, której dane dotyczą zgłasza Administratorowi na piśmie bądź w formie elektronicznej.

§7
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio dziecku (art. 8 ust. 1 RODO).
2. Jeżeli Administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować Administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by Administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.
3. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO;
d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


§8
Prawo do ograniczenia przetwarzania

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: 

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2. Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania:
a) wyłącznie po uzyskaniu pisemnej lub elektronicznej zgody osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
b) lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
c) lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
3. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1.

§9
Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania
1. O sprostowaniu, usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania Administrator informuje każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.
2. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o odbiorcach danych, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.

§10
Prawo do przenoszenia danych

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;
b) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych;
c) podstawą przetwarzania jest jego niezbędność dla wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
d) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
2. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu Administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
3. Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1, pozostaje bez uszczerbku dla prawa do bycia zapomnianym, o którym mowa w §4.
4. Prawo, o którym mowa w ust. 1 nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
5. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

§10
Wykonywanie praw przez osobę, której dane dotyczą
1. Osoba, której dane dotyczą wykonuje prawa, o których mowa w §5-§10 niniejszej Polityki Prywatności poprzez zgłoszenie Administratorowi odpowiedniego żądania.
2. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie §5-§10 niniejszej Polityki Prywatności.
3. W razie potrzeby termin, o którym mowa w ust.2 powyżej można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
4. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.
5. Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
6. Komunikacja i działania podejmowane na mocy §5-§10 niniejszej Polityki Prywatności są wolne od opłat. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może:
a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo
b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
7. Jeżeli Administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.

Facebook Twitter Google+ Pinterest
Ostatnio zmienianywtorek, 31 lipiec 2018 15:06